• تخصص در تعویض کنترلرهای قدیمی و فرسوده به سیستم کنترل زیمنس

 

  • نمونه  تعویض شده سیستم کنترل و استارت ماشین باموتور و درایوهای زیمنس  سری 611

 

  • در مدار قراردادن تمامی موارد های ایمنی ماشین اعم از سیستم خنک کاری،لابریکیت،سیستم تعویض دنده هوشمند با تمامی موارد های ایمنی و غیره..